خداکرم فیروزمند رئیس کمیسیون حقوقی، فرهنگی و اجتماعی شورای اسلامی شهر