سامانه شفافیت شورای اسلامی شهر صدرا با هدف شفاف سازی عملکرد شورای شهر