هاشم عزیزی رئیس شورای اسلامی شهر و کمیسیون برنامه و بودجه و عمران